Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? Informatyzacji Administracji

Dzia? Informatyzacji Administracji

 

ul. Jana Licznerskiego 4D, p. 14, 10-721 Olsztyn

tel. +4889 523-47-69; fax 535-27-62;

 e-mail: ci@uwm.edu.pl www: http://www.uwm.edu.pl/ci/

kod ewidencji korespondencji: 90-4100; kod finansowy: 9010

 

Kierownik

mgr Tomasz Wilczy?ski

607 234 041, tel. +4889 523-45-35

 

Specjali?ci

mgr in?. Jacek Brzozowski    605 342 469, tel. +4889 523-45-90

mgr Katarzyna Gargas         691 767 651, tel. +4889 523-44-54

 

Starsi informatycy

lic. Jacek Barcikowski          tel. +4889 523-38-28

lic. Pawe? Morawski             tel. +4889 523-44-70

lic. Micha? Piotrowski           tel. +4889 523-41-00

lic. Szymon Walkowski        tel. +4889 524-65-65, 523-48-45

 

Informatyk

Alan Olesi?ski                    tel. +4889 524-65-65, 523-48-45

 

Starszy referent

ds. oprogramowania i zakupu sprz?tu

lic. Ewa Pasemko                        605 342 084, tel. +4889 523-45-45

 

Stanowisko

ds. personalizacji kart elektronicznych

mgr Leszek O?dakowski       691 522 524, tel. +4889 523-41-00

 

Starszy referent

Anna Stachurska                 tel. +4889 523-47-69

 

Do zakresu dzia?ania Dzia?u Informatyzacji Administracji nale?y:

1)     prowadzenie polityki informatycznej Uniwersytetu,

2)     tworzenie, wdra?anie i nadzór nad eksploatacj? ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspieraj?cych zarz?dzanie Uniwersytetem w sieci komputerowej administracji, w tym:

a)     zapewnienie bezawaryjnej i bezpiecznej pracy eksploatowanych centralnych systemów i stacji roboczych,

b)     konserwacja i modernizacja oprogramowania aplikacyjnego,

c)      nadzór nad bezpiecze?stwem baz danych,

d)     prowadzenie serwisu sprz?tu i oprogramowania,

e)     prowadzenie szkole? przy wdra?aniu nowych aplikacji,

3)     nadzorowanie zamówie? i zakupów oprogramowania, sprz?tu komputerowego w celu jego ujednolicenia i kompatybilno?ci w skali Uniwersytetu,

4)     przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskania ?rodków na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji,

5)     wytwarzanie spersonalizowanych kart elektronicznych,

6)     nadzór merytoryczny nad systemem personalizacji w Uniwersytecie,

7)     wdra?anie infrastruktury klucza publicznego (PKI) w administracji Uniwersytetu,

8)     kontrola legalno?ci programów u?ytkowanych przez pracowników Uniwersytetu,

9)      nadzór nad wyposa?eniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w ?rodki i dost?p do systemu personalizacji.

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Informatyzacji Administracji

za tre?? odpowiada:

mgr Tomasz Wilczy?ski

data wytworzenia:

12-07-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 991 razy (w tym z UWM 68 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-12
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa